0123

Drejtimi - Elektroteknika

  Në kuadër të Elektroteknikës bëjnë pjesë punët e ndryshme të projektimit ,prodhimit dhe kontrollimeve të pasjeve elektrike të llojllojshme .Ekziston mundësia e specializimit për degë të ndryshëm të elektroteknikës siç janë : teknika kompjuterike,energjetika ,telekomunikacioni,elektronika etj. Elektroteknikët munden të punojnë në përgatitjen e dokumentacionit teknikë ,në përgatitjen dhe organizimin e prodhimitdhe kontrollimin e prodhimit. Elektroteknikët punojnë në Industri elektrike , korporatë elektrike,ndërmarrjet për telekomunikacion etj.Po ashtu munden të punojnë në shitjen e prodhimeve elektrike ,pajisjeve elektrike dhe materialeve elektrike .

Në kuadër të  drejtimit të elektroteknikës  në shkollën tonë ekzistojnë këto profile arsimore: 

             Elektroteknikë i kompjuterëve – shkollimi katër vjeçarë

                 Elektromontues i rrjetave dhe stabilimenteve – shkollimi 3 vjeçarë

                 Elektroinstalues – shkollimi 3 vjeçarë


             

 

 

Powered by Web Agency
Share